Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

Årsmöte 2021 den 10 juni!

Årsmöte 2021 för Europa Nostra Sverige hålls torsdagen den 10 juni kl. 17:00, via zoom. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar står på dagordningen vårt nordiska samarbete samt diskussioner om aktiviteter på den Europeiska arenan, där Europa Nostra deltar.

Anmäl att du önskar delta till Tina Wik: tina@tinawikarkitekter.se

Fröskogs kyrka, Dalsland.

Är du individuell medlem i Europa Nostra – lägg din rådgivande röst för kandidater till Council.

Den 21 januari 2021 erbjöds alla individuella medlemmar i Europa Nostra möjlighet att nominera nya medlemmar till Council. En rådgivande valkommitté har nu satt samman en lista över kandidater. I den bifogade listan finns en sammanfattning av varje kandidats kvalifikationer, deras motiv till varför de kandiderar, samt stöd från minst fem enskilda medlemmar. Listan över kandidater: List-of-candidates-2021.pdf

Ta nu chansen att rösta! Valkommittén understryker att kandidaterna ska spegla mångfalden på den europeiska kulturarvsscenen. När man lägger sin röst är det önskvärt att Council präglas av:

· mångfald genom att Councils medlemmar balanseras i fråga om ålder, kön etc.

· medlemmar från så många olika europeiska länder som möjligt, inget enskilt land bör vara överrepresenterat

· Council har medlemmar med kompetens och expertis över hela det europeiska kulturarvsområdet

· balans mellan yrkesverksamma och volontärer så att rådet kan dra nytta av expertis och erfarenhet likväl som passion och entusiasm

Din röst måste vara inskickad senast midnatt 31 maj 2021, och du måste använda följande formulär: docs.google.com/forms

New European Bauhaus 2021 prizes

New European Bauhaus, som är en del av EU-kommissionens A European Green Deal, går aktivt in för att göra the Green Deal till en kulturell manifestation. För att påskynda övergången till ett grönt Europa gäller det också att dra nytta av den kunskap och de erfarenheter som redan finns, vid formulerandet av visioner och lösningar.

New European Bauhaus lanserar därför en tävling för föredömliga projekt, upplagd efter två parallella spår:

  • för befintliga genomförda exempel / projekt
  • för begrepp eller idéer inlämnade av Bauhaus Rising Stars, unga talanger, 30 år eller yngre

I båda spåren kan man tävla i tio olika kategorier. Vinnare i första spåret får 30 000 euro och ett kommunikationspaket. Vinnare i andra spåret får 15 000 euro och ett kommunikationspaket. Sista ansökningsdag 31 maj 2021.

För mer information om tävlingen följ länk: new-european-bauhaus_2021-prizes

För mer om New European Bauhaus se information och länkar längre ned på denna sida.

ILUCIDARE sommarskola i Krakow 18 – 24 juli 2021

EU-programmet ILUCIDARE, som stöds av Europa Nostra, genomför 2021 sin första sommarskola. Rubriken är “Heritage and innovation: Central Europe and beyond” och äger rum 18 – 24 juli i Krakow och Krosno. Sommarskolan vänder sig till unga professionella, forskare och studenter inom kulturarvsområdet. Baserat på ansökan antas 20 deltagare. Pedagogiken utgår från Design Thinking-metoden, som tillämpats vid Glass Heritage Center i Krosno. 

Sista ansökningsdag 10 maj. Ingen kursavgift, arrangörerna täcker transport- och boendekostnader. Studenterna ansvarar själva för att skaffa sjukförsäkring.

Skolan planerar att använda en blandad undervisningsmodell, såväl on-line som fysisk. Alla kurser följer regeringens COVID-19-riktlinjer. Förhoppningen är att deltagarna kan mötas fysiskt, men situationen med COVID-19 kan tvinga fram en undervisning baserad helt online. Deltagarna får besked i början av juni.

Mer information om sommarskolan och ansökningsförfarande: ilucidare_summer_school_.pdf

Listan klar över 2021 års utvalda 7 Most Endangered

Den 8 april 2021 tillkännagav Europa Nostra vilka kulturmiljöer som valts ut till listan 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe.

Europa Nostras vice verkställande president, Guy Clausse, framhåller att målet med listan över 7 Most Endangered är att rikta uppmärksamhet mot de hot som miljöerna står inför. På 2021 års lista finns medeltida kloster, renässanssträdgårdar, industrihistoriska järnvägar, modernismens arkitektur och ikoniska kulturlandskap. Platser som vittnar om vårt förflutna, minne och identitet. Miljöerna som är vektorer för hållbar utveckling, och också möjliga verktyg för fred och dialog.

De fem öarna Amorgos, Kimolos, Kithira, Sikinos och Tinos tillhör ögruppen Kykladerna i Egeiska havet. Ölandskapet är en ikonisk del av grekisk och europeisk identitet. Här finns en samexistens mellan havet, kullarna, bergen, bosättningarna, monumenten och de arkeologiska platserna. Miljöerna hotas av planer på vindkraftverk, med risk för att morfologi och klimat, flora och fauna påverkas negativt.
Centralpostkontoret i Skopje är en modernistisk och brutalistisk byggnad från efterkrigstiden. Byggnaden designades av arkitekten och konstnären Janko Konstantinov och stod färdig 1974. Byggnaden har formen av en lotusblomma, en symbol för återuppbyggnaden av Skopje efter jordbävningen 1963. Interiören och taket skadades svårt i en brand 2013. Idag hotas den dessutom av vanskötsel, och erosion som orsakas av närheten till floden Vardar.

Läs mer om de sju listade miljöerna: 7-most-endangered-sites-2021.

Mer om programmet 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe: europanostra.se/7most-endangered

The New European Bauhaus

I slutet av 2019 antog EU-kommissionen och Europaparlamentet the European Green Deal. Visionen är att EU 2050 ska vara ett rättvist och välmående samhälle, utan nettoutsläpp av växthusgaser och med en tillväxt som frikopplas från resursförbrukning. En av de sektorer som pekas ut med stort behov av förändring är byggsektorn, som står för en hög energikonsumtion och därtill i stor utsträckning förbrukar material som inte är förnyelsebara.

I september 2020 lanserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen The New European Bauhaus (NEB). Europa ska byggas hållbart och inkluderande, men också vackert. NEB är inte bara, enligt von der Leyen, ett miljö- och ekonomiprojekt: det ska också vara ett kulturprojekt. I oktober 2020 preciserades satsningen på byggsektorn i EU-kommissionens A Renovation Wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives

Europa Nostra välkomnade i december 2020 initiativet till NEB, som en bro mellan en värld av vetenskap och teknik, å ena sidan, och en värld av konst och kultur, å andra sidan. Europa Nostra vill se NEB som ett unikt tillfälle att förena människor, deras livsmiljö, lokala förutsättningar och kulturarvet. Europa Nostra understryker också att hänsyn måste tas till befintliga strukturer och historiska karaktärer hos de städer, byar och landsbygdsområden där framtida NEB-projekt kommer att genomföras. Europa Nostra kommer att ansluta sig som medlem till NEB, för möjligheter att påverka verksamheten.

I NEB framhålls som ett stort plus för byggsektorn att den är arbetsintensiv och dominerad av lokala företag. En ökad renoveringstakt förutspås därför spela en dubbel roll; dels sänka byggnadsbeståndets energikonsumtion, dels skapa arbetstillfällen som del av återhämtningen efter COVID-19-pandemin. 

Europa Nostra lanserade tillsammans med ICOMOS och Climate Heritage Network European Cultural Heritage Green i mars 2021.

Länk till Europa Nostra Statement (engelska): Europa-Nostra-Statement.pdf

Länk till NEBs webpage, för mer information om vad som pågår och möjligheter att delta. Informationen tillgänglig på alla officiella språk inom EU: New-european-bauhaus

Länk till European Green Deal (svenska): Den-grona-given_december2019.pdf

Länk till A Renovation Wave for Europe (svenska): Renoveringsvag-for-Europa.pdf

Europa Nostra Awards/European Heritage Awards 2020

Vinnarna av Europa Nostra Awards/European Heritage Awards 2020 tillkännagavs den 10 november. På grund av Covid-19 pandemin kunde inte årets prisutdelning och toppmöte genomföras fysiskt – prisceremonin var dock tillgänglig online. Genom länk: heritage-awards kan man ta del av samtliga vinnare i alla fyra kategorier. Tre Grand Prix som tilldelas ett belopp av 10 000 EUR utsågs därtill.

Tramontana Network III är ett forskningsprojekt kring immateriellt kulturarv i rurala bergsbyar. Projektet – som tilldelades Grand Prix – syftar till att revitalisera och bevara kulturarvet genom att dokumentera det och göra det känt. Projektet sker i partnerskap mellan Frankrike, Italien, Polen, Portugal och Spanien. Se länk tramontana-network

I år gick inget pris till något av de nordiska länderna. Inför 2021 har Sverige tre starka kandidater, som vi har anledning att återkomma till oavsett om de blir valda eller inte.

Varje år bjuds medlemmar av Europa Nostra in att rösta fram Public Choice Award. År 2020 gick priset till rumänska The Ambulance for Monuments. Projektet startade 2016, med uppgiften att rädda skyddsvärda kulturarvsmiljöer spridda över hela Rumänien.

Ett nätverk av organisationer, hantverkare, studenter och experter söker upp och restaurerar skyddade men hotade kulturmiljöer. Hjärtat i projektet är en vagn försedd med verktyg och byggmaterial, tillgänglig i varje region av Rumänien.

Ilucidare, ett särskilt pris

Ambitionerna bakom skapandet av ILUCIDARE, är etablera ett internationellt nätverk som tar till vara kulturarv som en tillgång för innovativt tänkande, och gränsöverskridande samarbeten genom en mångfald av aktiviteter. Projektet finansieras genom EUs forskningsprogram Horizon 2020. Två pristagare utsågs 2020; TYPA – the Estonian Print and Paper Museum och Archaeology for a young future (Italien/Syrien).

TYPA – the Estonian Print and Paper Museum grundades 2006 . Museets föremål består av historisk tryckeriutrustning, som ställts i ordning så att de kan användas av dagens besökare. TYPA visar hur innovationer kan födas ur förståelse för historiska tekniker och utrustning.

Se mer genom länk ilucidare.eu.

Se mer av villkor och vinnare genom länk: http://www.europeanheritageawards.eu

Mer om awards och exempel på vinnande projekt i Sverige, se Europa Nostra Sverige: Europanostraawards.se.

Skolprojekt kring kulturarv

Unesco och Icomos har under rubriken RECONNECTING WITH YOUR CULTURE lanserat ett projekt där skolbarn över hela världen ska välja en kulturmiljö som betyder mycket för dem. Projektet med underrubriken Draw your Heritage ska knyta barn i åldrarna 5 till 17 år närmre sitt lokala kulturarv. Utrustade med karta, papper och penna söker barnen upp en kulturmiljö, ritar av den och markerar på kartan var den finns.

För mer information se: RECONNECTING-WITH-YOUR-CULTURE.

Europa Nostra Sverige ser projektet Draw your Heritage som mycket stimulerande. Tillsammans med övriga nordiska organisationer har Europa Nostra Sverige påbörjat ett projekt där skolbarn och kulturarv som tilldelats Europa Nostra Awards knyts samman. Projektet är en fortsättning på Northern Europe. Winners of the EU prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards, 2018.

Coronapandemins påverkan på Europa Nostras verksamhet

Det är många i Europa och runt om i världen vars liv och försörjning har drabbats hårt av Coronapandemin. Pandemin har kastat om förutsättningar och prioriteringar; det nästan totala stoppet kring kulturarvsturismen är ett ekonomiskt dråpslag för många människor och länder. För att möta det nya läget har Europa Nostra genomfört ett antal åtgärder och tagit nya initiativ för att arbetet med kulturarvet fortsatt ska bedrivas säkert i all sin bredd.

  • Europa Nostra har lanserat en digital plattform; Europa Nostra Agora. Medlemmar och medarbetare i Europa Nostras nätverk bjuds in att under hashtag #EuropaNostraAgora, dela med sig av sina arbeten och erfarenheter under COVID 19-pandemin. Följ länk: Europa Nostra Agora.
  • Europa Nostra har sammanställt en rapport kring effekterna för kulturarvssektorn av Covid 19 pandemin. Följ länk: COVID 19_EUROPA-NOSTRA-CONSULTATION
  • Europa Nostra har tillsammans med 37 kultur- och kulturarvsorganisationer undertecknat ett brev till Europeiska Kommissionen. I brevet betonas vikten av åtgärder för att minska följderna av COVID 19-pandemin för kultur, turism och välgörenhet. Följ länk: Effect-of-covid-19-on-creative-europe