Aktuellt

Upprop kulturarv!

Europa Nostra Sverige är en av tio organisationer som ställt sig bakom UPPROP KULTURARV – Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Kulturarvet hotas av snabb tillväxt i städer och orter, och bristande vilja att följa plan- och byggprocessen.

Ett seminarium på temat hotat kulturarv är under planering, och kommer att hållas den 9 mars 2020. Syftet med seminariet är att få till stånd en dialog mellan berörda parter och utveckla förslag till åtgärder som leder till ökad varsamhet med kulturarvet i plan- och byggprocessen.

För att läsa uppropstexten i sin helhet, och tankarna bakom, gå till uppropkulturarv.se. Via hemsidan kan man också underteckna uppropet och få inbjudan till seminariet.

Save the date European Cultural Heritage Summit 2020

European Cultural Heritage Summit äger rum i Bryssel från 20 till 23 juni 2020. Under Summit kommer ett antal förslag till åtgärder för att lyfta kulturarvets betydelse att läggas fram för EUs institutioner och medlemsstater. Även Europas Nostras strategiska femårsplan för 2020-2025 kommer att presenteras, liksom den nya inriktningen av programmet 7 most endangered. (Mer information kommer).

Europa Nostra summerar 2019 och lyfter visioner för det nya decenniet

Europa Nostra har lagt ytterligare ett verksamhetsår bakom sig. I ett brev till medlemmarna i Europa Nostra Council och styrelse summerar generalsekreteraren Sneška Quaedvlieg – Mihailovic året som gått, och blickar fram mot uppgifter som väntar under året och decenniet som kommer. Brevet återges på engelska i sin helhet nedan, här ett axplock av punkterna.

  • Kulturarvet har förts in i själva hjärtat av det europeiska projektet genom Paris Manifesto: Relançons l’Europe par la culture et le patrimoine culturel !, presenterat som del av European Cultural Heritage Summit 2019.
  • Gratis medlemskap för medlemmar under 30, lanserat 2019, har gett över 100 nya medlemmar från 15 länder. För att följa upp intresset organiserade Europa Nostra ett ”capacity building program” i Athen under sommaren. Omkring 60 ungdomar och 60 councilledamöter deltog.
  • Europa Nostra deltog i två projekt finansierade av EU; genom Creative Europe finansierades projektet Food is Culture, och genom Horizon 2020 projektet ILUCIDARE.
  • Stärkt finansiering från European Investment Bank Institute, innebär att listan över 7 most endangered, kommer att kunna vara årlig från och med 2020.

Klicka här för brevet från generalsekreterare Sneška Quaedvlieg – Mihailovic: Dear All!

Krigsbrott och kulturarv

Europa Nostra antog den 7 januari 2020 ett skarpt uttalande med anledning av den upptrappade militära konflikten i Mellanöstern, f a USA/Iran och Irak. Nedan följer översatt ett utdrag ur uttalandet. I sin helhet är uttalandet publicerat på centrala Europa Nostras hemsida: unacceptable-to-intentionally-target-cultural-heritage-as-a-weapon-of-war.

Uppmärksammade på den oroande upptrappningen av spänningarna i Mellanöstern, och med färskt minne  av den katastrofala förstörelse av regionens kulturarv som utfördes av terroristgrupper för bara några år sedan, finner Europa Nostra det oacceptabelt att Förenta staterna president hotar att med avsikt använda förstörelsen av kulturarv i Iran som ett vapen i krig. …

… Vi påminner om att den avsiktliga förstörelsen av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt är förbjuden enligt internationell lag (*) och har erkänts som en krigsförbrytelse genom Internationella brottmålsdomstolen . Vi påminner också om den historiska 2347 Resolution från FN: s säkerhetsråd, antagen i mars 2017 som ”beklagar och fördömer olaglig förstörelse av kulturarvet (…) i samband med väpnade konflikter”. …

* Den internationella lag som avses är den så kallade Haagkonventionen om krigets lagar som antogs av Unesco 1954. Wikipedia har information om Haagkonventionen: Haagkonventionen. Även på Svenska Unescorådets hemsida finns information om Haagkonventionen. andra-protokollet-till-haagkonventionen

Andra internationella kulturarvsorganisationer som har fördömt hotet om att avsiktligt förstöra kulturarv som ett vapen i krig är ICOM / ICOMOS, Blue Shield International, World Monuments Fund, Global Heritage Fund, National Trust for Historic Preservation

Res med Europa Nostra till Italiens Le Marche!

Ta chansen att delta i en resa som i september 2020 går till Le Marcheregionen på Italiens östkust, anordnad exklusivt för Europa Nostramedlemmar. Ett fantastiskt landskap, vinodlingar, historiska städer och renässanskonst i överflöd väntar. Programmet är skräddarsytt för Europa Nostra och innehåller såväl besök vid privatägda historiska hem, som medverkan av en rad experter på konst- och kulturhistoria. Resan genomförs av Specialtours, London.

Se hela programmet: LE-MARCHE-21-27-SEPTEMBER-2020.pdf.

Ta också del av anmälningsblanketten: Booking-Form-2020.pdf

Det finns anledning att tro, att resan kommer att bli eftersökt. För säkerhets skull bör man före årskiftet vända sig med intresseanmälan till Eleonor Walker vid Specialtours, London: eleanor@specialtours.co.uk. Telefon: 0044(0)20 7386 4690. Besök också: http://www.specialtours.co.uk

Resemöjligheten har öppnats som ett svar på medlemmarnas uttryckliga önskan om att kunna göra resor i Europa Nostras regi, efter att programmet med Heritage Tours strukits ur verksamheten. Europa Nostra har därefter slutit avtal med Specialtours som med glädje tagit på sig att arrangera motsvarande resor. Under 2020 blir det en resa. Faller den väl ut öppnar sig möjligheten att fler resor kan arrangeras kommande år.

Nominerade för 7 most endangered 2020

Programmet The 7 most endangered är Europa Nostras viktigaste och uppmärksammade kampanj för hotade kulturmiljöer i Europa. Programmet har existerat sedan 2013. Listan på projekt som håller på att tas fram blir den femte i ordningen. Miljöerna är belysande exempel över Europas kulturella mångfald, och är valda för att de är under hot att förvanskas eller rent av förstöras.

Y-blokka byggdes som en del av Norges regeringsbyggnader på 1950-talet. Arkitekt Erling Viksjø. Muralrelieferna är två av Pablo Picassos mycket sällsynta offentliga konstverk. Photo Credits: Felix Q Media

14 nominerade miljöer som 2019 förts upp på ”kortlistan” över projekt kommer i mars 2020 att reduceras till 7 most endangered. De nominerade miljöerna har föreslagits av föreningar och organisationer. Nominerade miljöer kan föreslås även från länder som ännu inte är del av Europa Nostras formella nätverk.

Av de nominerade förslagen 2019 lyfts särskilt fyra stycken.

  • Y-blokka, del av regeringskvarteret i Oslo, som skadades svårt i terrorattacken 2011 och som nu hotas av rivning. Y-blokka är sedan 2016 uppfört på listan över The 7 most endangered. Forntidsminneforeningen har förnyat ansökan.
  • Belgrads borg med omgivningar, som hotas av en linbane konstruktion som allvarligt kommer att inverka på områdets integritet. Borgen har en lång historia, med ursprung i romartiden. Projektet nominerades av Europa Nostra Serbien.
  • Nationalteatern i Tirana, som hotas av rivning. Teatern uppfördes i slutet av 1930-talet. Projektet är nominerat av Gjirokastra Foundation.
  • Sammezzanopalatset i Toskana, under ständig attack av vanskötsel och vandalism. Palatses fördes upp på listan över hotade monument redan 2016. Projektet nominerades av Imago Mundi Onlus, en lokalt förankrad NGO.
Sammezzanopalatset är ett älskat och också sällsynt monument i Europa. Palatset, där arkitektur och utsmyckningar präglas av dåtidens intresse för det orientaliska, uppfördes under slutet av 1800-talet. Photo Credits: Paebi, CC BY-SA 3.0

Programmet 7 most endangered innehåller inget direkt finansiellt stöd. Men själva uppmärksamheten, diskussionen mellan ansvariga samt en expertledd teknisk utvärdering, leder ofta till en positiv uppmärksamhet även vad gäller finansiering.

Följ länken 7 most endangered för att läsa mer: http://7mostendangered.eu

Stor utställning om byggnadskultur i Danmark

Europa Nostra DK och Museum Sønderjylland visar i samarbete utställningen Grænseløs påvirkning – Dansk bygningskultur gennem århundreder. Utställningen öppnade i november på Museum Sønderjylland, och stänger den 20 oktober 2020.

Se länk till pdf: Grænseløs-Påvirkning. Se länk till Museum Sönderjylland: Graenseloes-v://msj.dk/graenseloes-paavirkning-2/

European Cultural Heritage Summit i Paris 27 – 31 oktober 2019

Sista helgen i oktober 2019 genomförde centrala Europa Nostra sin årliga kongress -Summit – i Paris. Frankrikes president Emmanuel Macron var mötets beskyddare. Summit är en mix av rundabordssamtal, under 2019 kring European Year of Cultural Heritage 2018 och hur det ska följas upp, General Assembly (öppet för alla medlemmar), styrelse- och councilmöten (slutna möten), debatter och studiebesök.

Excellence Fair

Under Excellence Fair som äger rum under Summit, erbjuds mottagarna av European Heritage Award/Europa Nostra Award att presentera sitt projekt för jury och publik. Pristagarna delar med sig av såväl sitt projekts framgångar och betydelse, som de utmaningar de mött och hanterat. Projekten presenteras under fyra rubriker: Inclusive heritage, sustainable heritage, resilient heritage, innovative heritage. Karl-Magnus Melin, från Knadriks Kulturbygg AB och projektledare för restaureringen av Ingatorps tioendebod, deltog under blocket Innovative Heritage.

Exellence Fair ägde 2019 rum i Hôtel de Ville där Karl-Magnus Melin, från Knadriks Kulturbygg AB och projektledare för restaureringen av Ingatorps tioendebod, talade den 28 oktober under blocket Innovative Heritage. Själva prisceremonin ägde rum den 29 oktober.

Europas främsta kulturarvspris till tiondeboden i Ingatorp, Småland

Tiondeboden till Ingatorps kyrka, Småland har 2019 tilldelats European Heritage Awards/Europa Nostra Awards, Europas förnämsta kulturarvspris. Boden har varsamt restaurerats under en tioårsperiod under ledning av timmermannen Karl-Magnus Melin.

En längre beskrivning av arbetet med Tiondeboden finns här: Ingatorp-tiondeboden_Grandelius.pdf

Börje Samuelsson, spånmästare, demonstrerar och berättar.