Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

Nu får vi veta! 2021 års utvalda 7 Most Endangered!

Den 8 april tillkännager Europa Nostra vilka kulturmiljöer som 2021 valts ut till listan 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe. Listan är efterlängtad. Evenemanget sänds online 10:00 till 13:00 CET. Spännvidden i karaktärerna mellan nominerade projekt har som alltid varit stimulerande stort. Ingen avgift för att delta, men anmälan är obligatorisk. Följ länk: webinar/register.

En av de nominerade miljöerna är Narikala fästning, Tbilisi, Georgien. Fästningen ingick i Sidenvägen, den historiska handelsvägen mellan Europa och Asien. Fortet kan dateras till slutet av 400-talet, över en medeltida storhetstid till 1827 då byggnadskomplexet skadades allvarligt i en jordbävning. Fästningen riskerar att kollapsa. 

Presentatörer är Hermann Parzinger, verkställande direktör för Europa Nostra, och Francisco de Paula Coelho, dekan för European Investment Bank Institute. Mariya Gabriel, EU-kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom deltar. Inte minst är representanter för de organisationer som nominerade de utvalda kulturmiljöerna med. Moderator är Sneška Quaedvlieg-Mihailović, generalsekreterare för Europa Nostra.

För att läsa mer om alla nominerade till 2021 års lista, följ länk: 12-european-heritage-sites-shortlisted.

Europa Nostra lanserar Green Deal för kulturarvet

Den 22 mars höll Europa Nostra ett webinar kallat “Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal”. För mer information följ länk: cultural-heritage-green-paper.

Kulturmiljö, pandemi och “New European Bauhaus”

Coronapandemin pågår fortfarande med stor kraft över världen, men på Europeisk botten har man ändå börjat planera för framtiden. Två stora politiska strategier som berör våra kulturmiljöer sammanfaller; omställningen till ett klimatneutralt samhällsbygge och åtgärder mot de ekonomiska och sociala följderna av coronapandemin. 

State of the Union tal av Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, inför Europaparlamentet september 2020.

I slutet av 2019 antog EU-kommissionen och Europaparlamentet the European Green Deal. Visionen är att EU 2050 ska vara ett rättvist och välmående samhälle, utan nettoutsläpp av växthusgaser och med en tillväxt som frikopplas från resursförbrukning. En av de sektorer som pekas ut med stort behov av förändring är byggsektorn, som står för en hög energikonsumtion och därtill i stor utsträckning förbrukar material som inte är förnyelsebara.

En “renoveringsvåg för Europa

I september 2020 lanserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen The New European Bauhaus (NEB). Europa ska byggas hållbart och inkluderande, men också vackert. NEB är inte bara, enligt von der Leyen, ett miljö- och ekonomiprojekt: det ska också vara ett kulturprojekt. I oktober 2020 preciserades satsningen på byggsektorn i EU-kommissionens A Renovation Wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives

Europa Nostra välkomnade i december 2020 initiativet till NEB, som en bro mellan en värld av vetenskap och teknik, å ena sidan, och en värld av konst och kultur, å andra sidan. Europa Nostra vill se NEB som ett unikt tillfälle att förena människor, deras livsmiljö, lokala förutsättningar och kulturarvet. Europa Nostra understryker också att hänsyn måste tas till befintliga strukturer och historiska karaktärer hos de städer, byar och landsbygdsområden där framtida NEB-projekt kommer att genomföras. Europa Nostra kommer att ansluta sig som medlem till NEB, för möjligheter att påverka verksamheten.

I NEB framhålls som ett stort plus för byggsektorn att den är arbetsintensiv och dominerad av lokala företag. En ökad renoveringstakt förutspås därför spela en dubbel roll; dels sänka byggnadsbeståndets energikonsumtion, dels skapa arbetstillfällen som del av återhämtningen efter COVID-19-pandemin. 

Länk till Europa Nostra Statement (engelska): Europa-Nostra-Statement.pdf

Länk till NEBs webpage, för mer information om vad som pågår och möjligheter att delta. Informationen tillgänglig på alla officiella språk inom EU: New-european-bauhaus

Länk till European Green Deal (svenska): Den-grona-given_december2019.pdf

Länk till A Renovation Wave for Europe (svenska): Renoveringsvag-for-Europa.pdf

Nominerade projekt till 7 Most Endangered 2021

Den 10 december presenterade Europa Nostra tolv projekt inom sitt program 7 Most Endangered. En mängd projekt har nominerats genom föreningar och intressenter, de tolv som “kortlistats” har sorterats ut av en rådgivande kommitté. Miljöerna kan hotas av att ligga i konfliktzoner, ha brist på pengar, vara utsatta för förödande stormar m. m. I mars 2021 beslutar styrelsen för Europa Nostra vilka som blir de 7 utvalda. De slutligt valda projekten har möjlighet att erhålla 10 000 EUR i stöd från Europeiska Investeringsbankens Institut. Det är en stor spännvidd mellan de tolv projekten; det äldsta från 600-talet, det yngsta stod färdigt 1974. Det handlar om kyrktorn från 1400-talet och privata parkanläggningar från 1570-talet. För att ta del av alla tolv projekten och den rika europeiska kulturhistoria de förmedlar, följ länk : 12-sites-shortlisted-for-the-7-most-endangered

Huvudpostkontoret i Skopje, ritat av arkitekten och artisten Janko Konstantinov, ett av tolv nominerade projekt. Byggnaden är uppförd i armerad betong och stod färdigt 1974. Lotusformen symboliserar återuppbyggnaden av Skopje efter den förödande jordbävningen 1963.

Europa Nostra Awards/European Heritage Awards 2020

Vinnarna av Europa Nostra Awards/European Heritage Awards 2020 tillkännagavs den 10 november. På grund av Covid-19 pandemin kunde inte årets prisutdelning och toppmöte genomföras fysiskt – prisceremonin var dock tillgänglig online. Genom länk: heritage-awards kan man ta del av samtliga vinnare i alla fyra kategorier. Tre Grand Prix som tilldelas ett belopp av 10 000 EUR utsågs därtill.

Tramontana Network III är ett forskningsprojekt kring immateriellt kulturarv i rurala bergsbyar. Projektet – som tilldelades Grand Prix – syftar till att revitalisera och bevara kulturarvet genom att dokumentera det och göra det känt. Projektet sker i partnerskap mellan Frankrike, Italien, Polen, Portugal och Spanien. Se länk tramontana-network

I år gick inget pris till något av de nordiska länderna. Inför 2021 har Sverige tre starka kandidater, som vi har anledning att återkomma till oavsett om de blir valda eller inte.

Varje år bjuds medlemmar av Europa Nostra in att rösta fram Public Choice Award. År 2020 gick priset till rumänska The Ambulance for Monuments. Projektet startade 2016, med uppgiften att rädda skyddsvärda kulturarvsmiljöer spridda över hela Rumänien.

Ett nätverk av organisationer, hantverkare, studenter och experter söker upp och restaurerar skyddade men hotade kulturmiljöer. Hjärtat i projektet är en vagn försedd med verktyg och byggmaterial, tillgänglig i varje region av Rumänien.

Ilucidare, ett särskilt pris

Ambitionerna bakom skapandet av ILUCIDARE, är etablera ett internationellt nätverk som tar till vara kulturarv som en tillgång för innovativt tänkande, och gränsöverskridande samarbeten genom en mångfald av aktiviteter. Projektet finansieras genom EUs forskningsprogram Horizon 2020. Två pristagare utsågs 2020; TYPA – the Estonian Print and Paper Museum och Archaeology for a young future (Italien/Syrien).

TYPA – the Estonian Print and Paper Museum grundades 2006 . Museets föremål består av historisk tryckeriutrustning, som ställts i ordning så att de kan användas av dagens besökare. TYPA visar hur innovationer kan födas ur förståelse för historiska tekniker och utrustning.

Se mer genom länk ilucidare.eu.

Se mer av villkor och vinnare genom länk: http://www.europeanheritageawards.eu

Mer om awards och exempel på vinnande projekt i Sverige, se Europa Nostra Sverige: Europanostraawards.se.

Europa Nostra uttalande kring den väpnade konflikten i Nagorno Karabakh

Europa Nostra antog den 29 oktober 2020 ett uttalande som djupt beklagar den pågående väpnade konflikten kring Nagorno-Karabakh, med förlust av människoliv och allvarliga skador på kulturarvet som följd.

Foto: BULENT KILIC/LEHTIKUVA-AFP

Följ länken för uttalandet i sin helhet, med inbäddade länkar till övriga organisationers uttalande: Nagorno-Karabakh_Statement_.pdf

A Cultural Deal for Europe 18 november

I ett samarbete mellan Culture Action Europe, The European Cultural Foundation och Europa Nostra, i sin egenskap av att vara koordinator för European Heritage Alliance, genomfördes den 18 november en onlinedebatt. Temat var kulturens kraft för Europas framtid – A Cultural Deal for Europe. Temat kan jämföras med EU:s A Green Deal for Europe.

En första debatt med liknande tema genomfördes för ett år sedan med bland andra sju nyligen invalda ledamöter från Europaparlamentet. 2020 års debatt genomfördes med deltagande av EU-parlamentets kulturkommitté (CULT). Årets debatt fokuserade på kulturens roll vid Europas återhämtande från Covid-19 pandemin. Mariya Gabriel, kommissionär för bland annat Kultur och Ungdom deltog.

Skolprojekt kring kulturarv

Unesco och Icomos har under rubriken RECONNECTING WITH YOUR CULTURE lanserat ett projekt där skolbarn över hela världen ska välja en kulturmiljö som betyder mycket för dem. Projektet med underrubriken Draw your Heritage ska knyta barn i åldrarna 5 till 17 år närmre sitt lokala kulturarv. Utrustade med karta, papper och penna söker barnen upp en kulturmiljö, ritar av den och markerar på kartan var den finns.

För mer information se: RECONNECTING-WITH-YOUR-CULTURE.

Europa Nostra Sverige ser projektet Draw your Heritage som mycket stimulerande. Tillsammans med övriga nordiska organisationer har Europa Nostra Sverige påbörjat ett projekt där skolbarn och kulturarv som tilldelats Europa Nostra Awards knyts samman. Projektet är en fortsättning på Northern Europe. Winners of the EU prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards från 2018.

Coronapandemins påverkan på Europa Nostras verksamhet

Det är många i Europa och runt om i världen vars liv och försörjning har drabbats hårt av Coronapandemin. Pandemin har kastat om förutsättningar och prioriteringar; det nästan totala stoppet kring kulturarvsturismen är ett ekonomiskt dråpslag för många människor och länder. För att möta det nya läget har Europa Nostra genomfört ett antal åtgärder och tagit nya initiativ för att arbetet med kulturarvet fortsatt ska bedrivas säkert i all sin bredd.

  • Europa Nostras årliga kongress – European Cultural Heritage Summit är inställd tills vidare. För aktuell information angående läget för European Cultural Heritage Summit följ länk: Summit 2020
  • Europa Nostra har lanserat en digital plattform; Europa Nostra Agora. Medlemmar och medarbetare i Europa Nostras nätverk bjuds in att under hashtag #EuropaNostraAgora, dela med sig av sina arbeten och erfarenheter under COVID 19-pandemin. Följ länk: Europa Nostra Agora.
  • Europa Nostra har sammanställt en rapport kring effekterna för kulturarvssektorn av Covid 19 pandemin. Följ länk: COVID 19_EUROPA-NOSTRA-CONSULTATION
  • Europa Nostra har tillsammans med 37 kultur- och kulturarvsorganisationer undertecknat ett brev till Europeiska Kommissionen. I brevet betonas vikten av åtgärder för att minska följderna av COVID 19-pandemin för kultur, turism och välgörenhet. Följ länk: Effect-of-covid-19-on-creative-europe