Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2022

European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2022 är nu öppet för ansökan! Sista inlämningsdag: 1 februari 2022.

Årets ansökningar markerar att det är 20 år sedan European Heritage Awards/Europa Nostra Awards, Europas mest prestigefyllda kulturarvsutmärkelser, tillkännagavs för första gången.

Från och med 2022 har kategorierna reviderats i linje med utvecklingen av den kulturarvspolitik och praxis som tillämpas i Europa. Upp till 30 utmärkelser delas ut, bland annat fem Grand Prix. Därtill utses Public Choice Award efter en omröstning online.

Utmärkelser kan sökas inom fem kategorier:

▪ Restaurering, bevarande och adaptiv återanvändning

▪ Forskning

▪ Utbildning, träning och färdigheter

▪ Medborgarengagemang och upplysningskampanjer

▪ Heritage Champions

För mer information och inlämningar online: europeanheritageawards.eu

Europa Nostra tog 1978 initiativ till Europa Nostra Awards, som sedan 2002 kompletterats med European Heritage Awards, lanserat av Europeiska kommissionen. Båda utmärkelserna administreras som ett paket av Europa Nostra.

Utmärkelserna främjar bästa praxis för bevarande av materiellt och immateriellt kulturarv, kunskapsutbyte i hela Europa, ökad medvetenhet bland allmänhetens om värdet av Europas kulturarv samt uppmuntrar till ytterligare initiativ.

För information om hur man ansöker, sänds ett webbinarium, tisdagen den 23 november 2021 från 17:00-18:00 CET – ”Hur man ansöker om Awards 2022”. Följ länk docs.google.com/forms. Anmäl till webbinariet senast måndag 22 november.

Europa Nostra – Nordic-Baltic school project 

Som ett spin-off-initiativ till Det Europeiska kulturarvsåret 2018, lanserade de nordiska Europa Nostra organisationerna, inklusive Estland, ett nordiskt/baltiskt skolprojekt. Skolprojektet knöt an till den publikation de nordiska Europa Nostra organisationerna tog fram 2018. Se under flik Europa Nostra Sverige och länk: europanostra.no/publikasjoner/. Skolprojektets praktiska delar är nu genomförda. Varje skola producerade en film kring sitt projekt. Man når samtliga filmer genom länken: youth-for-cultural-heritage. Man klickar sig fram till alla projekt.

Från svensk sida deltog Katarina Norra skola med Katarina kyrka.

Foto: Emil Andersson/Emil Andersson Foto.

Association of Cultural Heritage Education i Finland fick uppdraget att samordna skolprojektet. Skolorna var belägna på landsbygd och i stad, och varierade i storlek från små byskolor till stora stadsskolor. Eleverna var 10-16 år gamla. 

Projektet genomfördes från maj 2020 till juni 2021. Platserna som valdes skulle vara representativa mottagare av Europa Nostra Awards, men också lämpliga, intressanta och tillgängliga som skolprojekt.  Platserna skulle ha ett särskilt pedagogiskt värde. Skolorna var sedan fria att genomföra projekten efter de metoder som passade den egna skolan.

European Cultural Heritage Summit 2021 Venice, 21-24 september

Under mottot A new European Renaissance genomförde Europa Nostra 2021 års Summit i Venedig. Staden är på många sätt en symboltung plats för Europa Nostra och vad organisationen har uppmärksammat sedan starten. Det var efter initiativ av Italia Nostra, som fröet till Europa Nostra sattes. Hur klimathotet mot Venedig kan tacklas och stadens framtid kan säkras, står åter högt på dagordningen, 70 år efter det första stora larmet. Följ länk: european-heritage-summit för program och mer utförlig information.

Ett annat symbolmättat inslag under Summit var Ringing of the Bells for Peace & Heritage den 21 september, den dag som FN deklarerat som internationella fredsdagen.

ILUCIDARE Special Prizes

ILUCIDARE är ett projekt som sträcker sig över tre år, finansierat av EU-programmet Horizon 2020. ILUCIDARE leds av ett konsortium, med Europa Nostra som en av medlemmarna. Varje år utses mottagare av ILUCIDARE Special Prizes. Kandidater hämtas ur sökande till European Heritage Awards /Europa Nostra Awards. Vinnare tillkännages under Summit.

Priset ges i två kategorier; kulturarv som en resurs för innovation och kulturarv som främjande av internationella relationer.

Projektet HAP4MARBLE från Italien fick sitt pris enlighet med första kategorin. Man har utvecklat ny teknik att med hjälp av hydroxiapatit (kalciumapatit) hejda marmors vittringsprocesser, ett verktyg för att kunna rädda skulpturer och arkitekturelement i marmor. HAP4MARBLE finansierades av europeiska kommissionen genom ett individuellt forskarstipendium vid Marie Skłodowska-Curie Actions. Deltagande universitetet var Bologna, Princeton och Göttingen.

I kategori två, internationella relationer, belönades EU-LAC-museerna. EU-LAC-museerna samarbetar för att uppnå excellens inom internationella relationer med kulturarvet som part. EU-LAC har ett internationellt team av 35 museiprofessionella, forskare och beslutsfattare. Dessa kommer från EU, Latinamerika och Karibien (LAC). EU-LAC har samarbetat sedan 2014. Man har utvecklat ny kunskap om museernas del i samhällsutvecklingen, ungdomars arbete och digital förmedling.

Via länk ilucidare.eu kan du ta del av mer information om ILUCIDARE.

A New European Bauhaus

I slutet av 2019 antog EU-kommissionen och Europaparlamentet the European Green Deal. Visionen är att EU 2050 ska vara ett rättvist och välmående samhälle, utan nettoutsläpp av växthusgaser och med en tillväxt som frikopplas från resursförbrukning. Omställningen kommer att kräva åtgärder i en rd sektorer. En av de sektorer som pekas ut med stort behov av förändring är byggsektorn, som står för en hög energikonsumtion och därtill i stor utsträckning förbrukar material som inte är förnyelsebara.

I september 2020 lanserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen A New European Bauhaus (NEB). Europa ska byggas hållbart och inkluderande, men också vackert. NEB är inte bara, enligt von der Leyen, ett miljö- och ekonomiprojekt: det ska också vara ett kulturprojekt. I oktober 2020 preciserades satsningen på byggsektorn i EU-kommissionens A Renovation Wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives

Europa Nostra välkomnade i december 2020 initiativet till NEB, som en bro mellan en värld av vetenskap och teknik, å ena sidan, och en värld av konst och kultur, å andra sidan. Europa Nostra vill se NEB som ett unikt tillfälle att förena människor, deras livsmiljö, lokala förutsättningar och kulturarvet. Europa Nostra understryker också att hänsyn måste tas till befintliga strukturer och historiska karaktärer hos de städer, byar och landsbygdsområden där framtida NEB-projekt kommer att genomföras. Europa Nostra har anslutit sig som medlem till NEB.

I NEB framhålls som ett stort plus för byggsektorn att den är arbetsintensiv och dominerad av lokala företag. En ökad renoveringstakt förutspås därför spela en dubbel roll; dels sänka byggnadsbeståndets energikonsumtion, dels skapa arbetstillfällen som del av återhämtningen efter COVID-19-pandemin. 

Europa Nostra lanserade tillsammans med ICOMOS och European Investment Bank Institute, European Cultural Heritage Green Paper i mars 2021. Länk till Green Paper: Heritage_Green_Paper_.pdf

Länk till Europa Nostra Statement (engelska): Europa-Nostra-Statement.pdf

Länk till NEBs webpage, för mer information om vad som pågår och möjligheter att delta. Informationen tillgänglig på alla officiella språk inom EU: New-european-bauhaus

Länk till European Green Deal (svenska): Den-grona-given_december2019.pdf

Länk till A Renovation Wave for Europe (svenska): Renoveringsvag-for-Europa.pdf

New European Bauhaus 2021 prizes

New European Bauhaus, som är en del av EU-kommissionens A European Green Deal, går aktivt in för att göra the Green Deal till en kulturell manifestation. För att påskynda övergången till ett grönt Europa gäller det också att dra nytta av den kunskap och de erfarenheter som redan finns, vid formulerandet av visioner och lösningar.

New European Bauhaus lanserade en tävling för föredömliga projekt, upplagd efter två parallella spår:

  • för befintliga genomförda exempel / projekt
  • för begrepp eller idéer inlämnade av Bauhaus Rising Stars, unga talanger, 30 år eller yngre

I båda spåren kunde man tävla i tio olika kategorier. Vinnare i första spåret får 30 000 euro och ett kommunikationspaket. Vinnare i andra spåret får 15 000 euro och ett kommunikationspaket. Sista ansökningsdag var den 31:e maj 2021.

För mer information om tävlingen följ länk: new-european-bauhaus_2021-prizes

2021 års utvalda 7 Most Endangered

Den 8 april 2021 tillkännagav Europa Nostra vilka kulturmiljöer som valts ut till listan 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe.

Europa Nostras vice verkställande president, Guy Clausse, framhåller att målet med listan över 7 Most Endangered är att rikta uppmärksamhet mot de hot som miljöerna står inför. På 2021 års lista finns medeltida kloster, renässanssträdgårdar, industrihistoriska järnvägar, modernismens arkitektur och ikoniska kulturlandskap. Platser som vittnar om vårt förflutna, minne och identitet. Miljöerna som är vektorer för hållbar utveckling, och också möjliga verktyg för fred och dialog.

De fem öarna Amorgos, Kimolos, Kithira, Sikinos och Tinos tillhör ögruppen Kykladerna i Egeiska havet. Ölandskapet är en ikonisk del av grekisk och europeisk identitet. Här finns en samexistens mellan havet, kullarna, bergen, bosättningarna, monumenten och de arkeologiska platserna. Miljöerna hotas av planer på vindkraftverk, med risk för att morfologi och klimat, flora och fauna påverkas negativt.
Centralpostkontoret i Skopje är en modernistisk och brutalistisk byggnad från efterkrigstiden. Byggnaden designades av arkitekten och konstnären Janko Konstantinov och stod färdig 1974. Byggnaden har formen av en lotusblomma, en symbol för återuppbyggnaden av Skopje efter jordbävningen 1963. Interiören och taket skadades svårt i en brand 2013. Idag hotas den dessutom av vanskötsel, och erosion som orsakas av närheten till floden Vardar.

Läs mer om de sju listade miljöerna: 7-most-endangered-sites-2021. Mer om programmet 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe: europanostra.se/7most-endangered

Globala skolprojekt kring kulturarv

Unesco och Icomos har under rubriken RECONNECTING WITH YOUR CULTURE lanserat ett projekt där skolbarn över hela världen ska välja en kulturmiljö som betyder mycket för dem. Projektet med underrubriken Draw your Heritage ska knyta barn i åldrarna 5 till 17 år närmre sitt lokala kulturarv. Utrustade med karta, papper och penna söker barnen upp en kulturmiljö, ritar av den och markerar på kartan var den finns.

För mer information se: RECONNECTING-WITH-YOUR-CULTURE.

Coronapandemins påverkan på Europa Nostras verksamhet

Det är många i Europa och runt om i världen vars liv och försörjning har drabbats hårt av Coronapandemin. Pandemin har kastat om förutsättningar och prioriteringar; det nästan totala stoppet kring kulturarvsturismen är ett ekonomiskt dråpslag för många människor och länder. För att möta det nya läget har Europa Nostra genomfört ett antal åtgärder och tagit nya initiativ för att arbetet med kulturarvet fortsatt ska bedrivas säkert i all sin bredd.

  • Europa Nostra har lanserat en digital plattform; Europa Nostra Agora. Medlemmar och medarbetare i Europa Nostras nätverk bjuds in att under hashtag #EuropaNostraAgora, dela med sig av sina arbeten och erfarenheter under COVID 19-pandemin. Följ länk: Europa Nostra Agora.
  • Europa Nostra har sammanställt en rapport kring effekterna för kulturarvssektorn av Covid 19 pandemin. Följ länk: COVID 19_EUROPA-NOSTRA-CONSULTATION
  • Europa Nostra har tillsammans med 37 kultur- och kulturarvsorganisationer undertecknat ett brev till Europeiska Kommissionen. I brevet betonas vikten av åtgärder för att minska följderna av COVID 19-pandemin för kultur, turism och välgörenhet. Följ länk: Effect-of-covid-19-on-creative-europe