Europa Nostra

Vad är Europa Nostra?

Europa Nostra är Europas största medlemsorganisation för arbetet med att uppmärksamma och säkerställa Europas kultur- och naturarv. Europa Nostra är en paraplyorganisation, som ger en samlad och stark röst åt vikten av kultur- och naturarvsfrågor i handlingsprogram och policyprogram på såväl europeisk som nationell nivå. Europa Nostra stöder kultur- och arkitekturfrågor, stads- och landskapsplanering samt driver på för en balanserad och hållbar utveckling av Europas kultur- och naturarv. Stadsmiljö och landsbygd är lika viktiga.

Europa Nostra bildades 1963 som en paneuropeisk sammanslutning av ideella kulturarvsorganisationer. Initiativet togs av Italia Nostra, som behövde stöd och hjälp i arbetet med att bevara och säkerställa Venedig. Europa Nostra har sedan växt till att bli det största och mest respekterade nätverket för kultur- och naturarvsfrågor i Europa.

I Europa Nostras nätverk ingår 42 länder inom Europa, och fem länder utanför kontinenten. Över 240 medlemsorganisationer representerar mer än 5 miljoner medlemmar. Associerade medlemsorganisationer (statliga organ, lokala myndigheter och företag), 120 stycken, ger ytterligare räckvidd. Europa Nostra har också över 1000 enskilda medlemmar som stöder organisationens uppdrag. 

Medlemsskap finns i tre kategorier: ideella medlemsorganisationer, associerade medlemsorganisationer och individuellt medlemsskap. Se mer under Välkommen som medlem

Till Europa Nostras årligt återkommande evenemang hör Councilmöten, European Cultural Heritage Summit och kampanjen 7 most endangered.

European Cultural Heritage Summit

Den planerade European Cultural Heritage Summit 2020 är uppskjuten på grund av Coronapandemin, ingen ny tid är annonserad. För aktuell information angående läget för European Cultural Heritage Summit följ länk: Summit 2020

European Cultural Heritage Summit 2019

Sista helgen i oktober 2019, från 27 till 31 oktober, genomförde centrala Europa Nostra sin årliga kongress – Summit – i Paris. Frankrikes president Emmanuel Macron var mötets beskyddare. Summit är en mix av rundabordssamtal, under 2019 kring European Year of Cultural Heritage 2018 och hur den kampanjen ska följas upp, General Assembly (öppet för alla medlemmar), styrelse- och councilmöten (slutna möten), debatter och studiebesök. 

Exellence Fair

Under Excellence Fair, en del av Summit, kan mottagarna av European Heritage Award/Europa Nostra Award presentera sina projekt för jury och publik. Pristagarna delar med sig av såväl sitt projekts framgångar och betydelse, som de utmaningar de mött och hanterat. Projekten presenteras under fyra rubriker: Inclusive heritage, sustainable heritage, resilient heritage, innovative heritage. Karl-Magnus Melin, från Knadriks Kulturbygg AB och projektledare för restaureringen av Ingatorps tioendebod, deltog 2019 under blocket Innovative Heritage. 

Exellence Fair ägde 2019 rum i Hôtel de Ville där Karl-Magnus Melin, från Knadriks Kulturbygg AB och projektledare för restaureringen av Ingatorps tioendebod, talade den 28 oktober under blocket Innovative Heritage. Själva prisceremonin ägde rum den 29 oktober.

Utforma kulturarvspolitiken på europeisk nivå.

Den första av Europa Nostras tre pelare handlar om att organisationen tar aktiv del i utformandet av Europas kulturarvspolitik. Organisationens arbete vänder sig till beslutsfattare på politisk nivå, för att bidra till att Europeiska Unionens politik och strategier relaterade till kultur- och naturarv utvecklas och genomförs. Målet är att kultur- och naturarvet ska vara en integrerad del av alla politikområden. Ta reda på mer om Europa Nostra genom länken Europa Nostra

Utmärkelser för excellence

Genom den andra pelaren uppmärksammar Europa Nostra vikten av det goda exemplet. Organisationen delar varje år ut utmärkelser till en rad exemplariskt genomförda åtgärder där kulturarvet på olika sätt uppmärksammats och tagits tillvara. Uppmärksammandet sker genom utmärkelsen European Heritage Award/Europa Nostra Awards. Se länk Heritage Awards.

Europa Nostra Awards har delats ut sedan 1978. År 2002 instiftade EU ett kulturarvspris European Prize for Cultural Heritage (från och med 2019 European Heritage Award). Båda utmärkelserna administreras av Europa Nostra. Länder som deltar i EU-programmet Creative Europe kan förutom Europa Nostra Awards erhålla European Heritage Award. Europa Nostra Awards delas ut även till länder som inte deltar i Creative Europe.

The 7 most endangered

Den tredje pelaren, programmet The 7 Most Endangered Program, lanserade Europa Nostra 2013 i samarbete med Europeiska Investeringsbankens Institut (EIB Institute) . Syftet är att uppmärksamma kulturhistoriska platser och miljöer som akut hotas av förstörelse genom att försummas, plundras eller rivas. Europa Nostra gör stödjande insatser för de hotade miljöerna genom att initiera strukturerade och långsiktiga åtgärder. Målsättningen är att mobilisera civilsamhälle och offentliga organ att göra insatser för de hotade miljöerna. Vartannat år publiceras en ny lista på 7 hotade objekt. Se länk 7mostendangered

De 7 most endangered på 2020 års lista

Listan på projekt som av Europa Nostra anses höra till de 7 most endangered i Europa, är den femte i ordningen. Miljöerna är belysande exempel över Europas kulturella mångfald, och är valda för att de är under hot av att förvanskas eller rent av förstöras. De nominerade miljöerna föreslås av föreningar och organisationer, även från länder som ännu inte är del av Europa Nostras formella nätverk. 

Y-blokka byggdes som en del av Norges regeringsbyggnader på 1950-talet. Arkitekt Erling Viksjø. Muralrelieferna är två av Pablo Picassos mycket sällsynta offentliga konstverk. Photo Credits: Felix Q Media

Av 14 nominerade miljöer som 2019 fördes upp på ”kortlistan” över projekt valdes i mars 2020 slutligen de 7 most endangered.

National Theatre of Albania, Tirana, ALBANIA
Ett enastående exempel på modern italiensk arkitektur från 1930-talet, och ett av Albaniens mest framstående kulturcentra.

Teatern revs under maj månad 2020.

Castle Jezeří, Horní Jiřetín, CZECH REPUBLIC
Ett barockslott, scen för den första privata föreställningen av Beethovens tredje symfoni 1804. Slottet är i ett allvarligt tillstånd av förfall.

Castle of Sammezzano, Tuscany, ITALY
En enastående vacker historisk byggnad i eklektisk stil, utmärkande för intresset för orientalistism i slutet av 1800-talet. Slottet är utsatt för försummelse och vandalism.

Y-block, Government Quarter, Oslo, NORWAY
Y-blokka är en modernistisk byggnad från 1960-talet och tillhör regeringskvarteren i centrala Oslo. Y-blokka har bland annat ytterligt sällsynta muralmålningar av Picasso. Byggnaden skadades av terrorattacken 2011. Den norska regeringen har beslutat att byggnaden ska rivas, som ett led i restaurerandes av regeringsbyggnaderna.

Y-blokka är under akut hot av att rivas.

Szombierki Power Plant, Bytom, POLAND
Ett modernistiskt kraftverk från 1920 som hotas av rivning. Många ansträngningar har gjorts för att förvandla platsen till en plats för kreativa verksamheter.

Belgrade Fortress and its Surroundings, SERBIA
Autenticiteten och integriteten hos denna imponerande fästning – vilken ingår i UNESCOs tentativa lista som en del av ett paneuropeiskt gränsöverskridande världsarv – hotas av ett omfattande kabelvagnsprojekt.

Plečnik Stadium, Ljubljana, SLOVENIA
Plečnik Stadium är en av de tidigaste öppna sportanläggningarna i sitt slag i Europa, byggd 1925 och designat av Sloveniens berömda arkitekt Jože Plečnik. Planer finns att helt utplåna Plečnik Stadium till förmån för en ny och uppgraderas sportanläggning.

Sammezzanopalatset är ett älskat och också sällsynt monument i Europa. Palatset, där arkitektur och utsmyckningar präglas av dåtidens intresse för det orientaliska, uppfördes under slutet av 1800-talet. Photo Credits: Paebi, CC BY-SA 3.0

Programmet 7 most endangered innehåller inget direkt finansiellt stöd. Men själva uppmärksamheten, diskussionen mellan ansvariga samt en expertledd teknisk utvärdering, leder ofta till en positiv uppmärksamhet även vad gäller finansiering. 

Följ länken 7 most endangered för att läsa mer: 7mostendangered.eu