Europa Nostra

Europa Nostra är Europas största medlemsorganisation för arbetet med att uppmärksamma och säkerställa Europas kultur- och naturarv. Europa Nostra är en paraplyorganisation, som ger en samlad och stark röst åt vikten av kultur- och naturarvsfrågor i handlingsprogram och policyprogram på såväl europeisk som nationell nivå. Europa Nostra stöder kultur- och arkitekturfrågor, stads- och landskapsplanering samt driver på för en balanserad och hållbar utveckling av Europas kultur- och naturarv. Stadsmiljö och landsbygd är lika viktiga.

Europa Nostra bildades 1963 som en paneuropeisk sammanslutning av ideella kulturarvsorganisationer. Initiativet togs av Italia Nostra, som behövde stöd och hjälp i arbetet med att bevara och säkerställa Venedig. Europa Nostra har sedan växt till att bli det största och mest respekterade nätverket för kultur- och naturarvsfrågor i Europa.

I Europa Nostras nätverk ingår 42 länder inom Europa, och fem länder utanför kontinenten. Över 240 medlemsorganisationer representerar mer än 5 miljoner medlemmar. Associerade medlemsorganisationer (statliga organ, lokala myndigheter och företag), 120 stycken, ger ytterligare räckvidd. Europa Nostra har också över 1000 enskilda medlemmar som stöder organisationens uppdrag. 

Medlemsskap finns i tre kategorier: ideella medlemsorganisationer, associerade medlemsorganisationer och individuellt medlemsskap. Se mer under Välkommen som medlem

Europa Nostras tre pelare

Europa Nostras arbete vilar på tre pelare.

Påverka kulturarvspolitiken på europanivå
Europa Nostra tar aktiv del i utformandet av Europas kulturarvspolitik. Organisationens arbete vänder sig till beslutsfattare på politisk nivå, för att bidra till att Europeiska Unionens politik och strategier relaterade till kultur- och naturarv utvecklas och genomförs. Målet är att kultur- och naturarvet ska vara en integrerad del av alla politikområden. Ta reda på mer om Europa Nostra genom länken Europa Nostra

Awardsutmärkelser till föredömliga kulturarvsprojekt
Europa Nostra uppmärksammar goda exempel. Organisationen delar varje år ut utmärkelser till en rad exemplariskt genomförda åtgärder där kulturarvet på olika sätt uppmärksammats och tagits tillvara. Uppmärksammandet sker genom utmärkelsen European Heritage Award/Europa Nostra Awards. Se länk Heritage Awards.

Europa Nostra Awards har delats ut sedan 1978. År 2002 instiftade EU ett kulturarvspris European Prize for Cultural Heritage (från och med 2019 European Heritage Award). Båda utmärkelserna administreras av Europa Nostra. Länder som deltar i EU-programmet Creative Europe kan förutom Europa Nostra Awards erhålla European Heritage Award. Europa Nostra Awards delas ut även till länder som inte deltar i Creative Europe.

Kampanjer med kulturarvet i fokus
Europa Nostra lanserade 2013 i samarbete med Europeiska Investeringsbankens Institut (EIB Institute) programmet The 7 Most Endangered Programme. Syftet är att uppmärksamma kulturhistoriska platser och miljöer som akut hotas av förstörelse genom att försummas, plundras eller rivas. Europa Nostra gör stödjande insatser för de hotade miljöerna genom att initiera strukturerade och långsiktiga åtgärder. Målsättningen är att mobilisera civilsamhälle och offentliga organ att göra insatser för de hotade miljöerna. Vartannat år publiceras en ny lista på 7 hotade objekt. Se länk 7mostendangered