Europa Nostra

Vad är Europa Nostra?

Europa Nostra är Europas största medlemsorganisation för arbetet med att uppmärksamma och säkerställa Europas kultur- och naturarv. Europa Nostra är en paraplyorganisation, som ger en samlad och stark röst åt vikten av kultur- och naturarvsfrågor i handlingsprogram och policyprogram på såväl europeisk som nationell nivå. Europa Nostra stöder kultur- och arkitekturfrågor, stads- och landskapsplanering samt driver på för en balanserad och hållbar utveckling av Europas kultur- och naturarv. Stadsmiljö och landsbygd är lika viktiga.

Europa Nostra bildades 1963 som en paneuropeisk sammanslutning av ideella kulturarvsorganisationer. Initiativet togs av Italia Nostra, som behövde stöd och hjälp i arbetet med att bevara och säkerställa Venedig. Europa Nostra har sedan växt till att bli det största och mest respekterade nätverket för kultur- och naturarvsfrågor i Europa.

I Europa Nostras nätverk ingår 42 länder inom Europa, och fem länder utanför kontinenten. Över 240 medlemsorganisationer representerar mer än 5 miljoner medlemmar. Associerade medlemsorganisationer (statliga organ, lokala myndigheter och företag), 120 stycken, ger ytterligare räckvidd. Europa Nostra har också över 1000 enskilda medlemmar som stöder organisationens uppdrag. 

Medlemsskap finns i tre kategorier: ideella medlemsorganisationer, associerade medlemsorganisationer och individuellt medlemsskap. Se mer under Välkommen som medlem

Till Europa Nostras årligt återkommande evenemang hör Councilmöten, European Cultural Heritage Summit och kampanjen 7 most endangered.

European Cultural Heritage Summit

2020 äger European Cultural Heritage Summit rum i Bryssel från 20 till 23 juni 2020. Under Summit 2020 kommer ett antal förslag till åtgärder för att lyfta kulturarvets betydelse att läggas fram för EUs institutioner och medlemsstater. Även Europas Nostras strategiska femårsplan för 2020-2025 kommer att presenteras, liksom den nya inriktningen av programmet 7 most endangered. (Mer information kommer).

European Cultural Heritage Summit 2019

Sista helgen i oktober 2019, från 27 till 31 oktober, genomförde centrala Europa Nostra sin årliga kongress -Summit – i Paris. Frankrikes president Emmanuel Macron var mötets beskyddare. Summit är en mix av rundabordssamtal, under 2019 kring European Year of Cultural Heritage 2018 och hur det ska följas upp, General Assembly (öppet för alla medlemmar), styrelse- och councilmöten (slutna möten), debatter och studiebesök. 

Exellence Fair

Under Excellence Fair, en del av Summit, kan mottagarna av European Heritage Award/Europa Nostra Award presentera sina projekt för jury och publik. Pristagarna delar med sig av såväl sitt projekts framgångar och betydelse, som de utmaningar de mött och hanterat. Projekten presenteras under fyra rubriker: Inclusive heritage, sustainable heritage, resilient heritage, innovative heritage. Karl-Magnus Melin, från Knadriks Kulturbygg AB och projektledare för restaureringen av Ingatorps tioendebod, deltog 2019 under blocket Innovative Heritage. 

Exellence Fair ägde 2019 rum i Hôtel de Ville där Karl-Magnus Melin, från Knadriks Kulturbygg AB och projektledare för restaureringen av Ingatorps tioendebod, talade den 28 oktober under blocket Innovative Heritage. Själva prisceremonin ägde rum den 29 oktober.

Utforma kulturarvspolitiken på europeisk nivå.

Den första av Europa Nostras tre pelare handlar om att organisationen tar aktiv del i utformandet av Europas kulturarvspolitik. Organisationens arbete vänder sig till beslutsfattare på politisk nivå, för att bidra till att Europeiska Unionens politik och strategier relaterade till kultur- och naturarv utvecklas och genomförs. Målet är att kultur- och naturarvet ska vara en integrerad del av alla politikområden. Ta reda på mer om Europa Nostra genom länken Europa Nostra

Utmärkelser för excellence

Genom den andra pelaren uppmärksammar Europa Nostra vikten av det goda exemplet. Organisationen delar varje år ut utmärkelser till en rad exemplariskt genomförda åtgärder där kulturarvet på olika sätt uppmärksammats och tagits tillvara. Uppmärksammandet sker genom utmärkelsen European Heritage Award/Europa Nostra Awards. Se länk Heritage Awards.

Europa Nostra Awards har delats ut sedan 1978. År 2002 instiftade EU ett kulturarvspris European Prize for Cultural Heritage (från och med 2019 European Heritage Award). Båda utmärkelserna administreras av Europa Nostra. Länder som deltar i EU-programmet Creative Europe kan förutom Europa Nostra Awards erhålla European Heritage Award. Europa Nostra Awards delas ut även till länder som inte deltar i Creative Europe.

The 7 most endangered

Europa Nostra lanserade 2013 i samarbete med Europeiska Investeringsbankens Institut (EIB Institute) programmet The 7 Most Endangered Programme. Syftet är att uppmärksamma kulturhistoriska platser och miljöer som akut hotas av förstörelse genom att försummas, plundras eller rivas. Europa Nostra gör stödjande insatser för de hotade miljöerna genom att initiera strukturerade och långsiktiga åtgärder. Målsättningen är att mobilisera civilsamhälle och offentliga organ att göra insatser för de hotade miljöerna. Vartannat år publiceras en ny lista på 7 hotade objekt. Se länk 7mostendangered

Nominerade 7 most endangered till 2020 års lista

Listan på projekt som håller på att tas fram blir den femte i ordningen. Miljöerna är belysande exempel över Europas kulturella mångfald, och är valda för att de är under hot att förvanskas eller rent av förstöras. 

Y-blokka byggdes som en del av Norges regeringsbyggnader på 1950-talet. Arkitekt Erling Viksjø. Muralrelieferna är två av Pablo Picassos mycket sällsynta offentliga konstverk. Photo Credits: Felix Q Media

14 nominerade miljöer som 2019 förts upp på ”kortlistan” över projekt kommer i mars 2020 att reduceras till 7 most endangered. De nominerade miljöerna har föreslagits av föreningar och organisationer. Nominerade miljöer kan föreslås även från länder som ännu inte är del av Europa Nostras formella nätverk. 

Av de nominerade förslagen 2019 lyfts särskilt fyra stycken.

  • Y-blokka, del av regeringskvarteret i Oslo, som skadades svårt i terrorattacken 2011 och som nu hotas av rivning. Y-blokka är sedan 2016 uppfört på listan över The 7 most endangered. Forntidsminneforeningen har förnyat ansökan. 
  • Belgrads borg med omgivningar, som hotas av en linbane konstruktion som allvarligt kommer att inverka på områdets integritet. Borgen har en lång historia, med ursprung i romartiden. Projektet nominerades av Europa Nostra Serbien.
  • Nationalteatern i Tirana, som hotas av rivning. Teatern uppfördes i slutet av 1930-talet. Projektet är nominerat av Gjirokastra Foundation. 
  • Sammezzanopalatset i Toskana, under ständig attack av vanskötsel och vandalism. Palatses fördes upp på listan över hotade monument redan 2016. Projektet nominerades av Imago Mundi Onlus, en lokalt förankrad NGO.
Sammezzanopalatset är ett älskat och också sällsynt monument i Europa. Palatset, där arkitektur och utsmyckningar präglas av dåtidens intresse för det orientaliska, uppfördes under slutet av 1800-talet. Photo Credits: Paebi, CC BY-SA 3.0

Programmet 7 most endangered innehåller inget direkt finansiellt stöd. Men själva uppmärksamheten, diskussionen mellan ansvariga samt en expertledd teknisk utvärdering, leder ofta till en positiv uppmärksamhet även vad gäller finansiering. 

Följ länken 7 most endangered för att läsa mer: http://7mostendangered.eu