Aktiviter för medlemmar

Årsmöte 2021 den 10 juni!

Årsmöte 2021 för medlemmar i Europa Nostra Sverige hölls torsdagen den 10 juni kl. 17:00, via zoom. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar stod på dagordningen vårt nordiska samarbete samt diskussioner om aktiviteter på den Europeiska arenan, där Europa Nostra deltar.

Kallelse till årsmötet gick ut per mejl den 10 maj. Dagordning till årsmötet 2021 finner du här: dagordning_2021.pdf. Här följer delar av årsredovisningen/verksamhetsberättelsen: arsredovisning_berattelse-2020.pdf

Övriga handlingar sändes till medlemmar som önskade ta del av dem. Efter årsmötet läggs relevanta handlingar ut på webbplatsen för allmän kännedom.

Fröskogs kyrka, Dalsland.

Höstmötet 2020 genomfördes digitalt

Europa Nostra Sverige genomförde torsdagen den 3 december ett digitalt höstmöte 2020. Den pågående Covid 19 pandemin gjorde det inte möjligt att bjuda in till ett fysiskt möte. Kvällen innehöll två föreläsningar som över en ansenlig bredd täckte in restaureringsproblematiken . 

Uppföljande dokumentation av den svenska expeditionen till Antarktis 1902

Gunnar Almevik, professor vid Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, berättade om sin expedition till Snow Hill i Antarktis kring årsskiftet 2020. Gunnar ingick i ett forskarteam som undersökte den polarstation som 1902 uppfördes av Otto Nordenskjöld. Arbete pågår nu med att bearbeta all data och utifrån dessa skapa digitala modeller av lämningarna. Målsättningen är att de digitala modellerna ska kunna ”besökas” av en bred allmänhet. Föreläsningen tog också upp det allvarliga hotet från klimatförändringarna, som med brutal tydlighet kan studeras vid Antarktis. 

Handgriplig byggnadsvård vid Antarktis, en reva i tjärpappen lagas. Foto Jonathan Westin.

Restoration of woodwork in Kensington Palace 

Vincent Reed driver Vincent Reed Ltd, ett företag som bevarar och restaurerar avancerade träarbeten i byggnader av stor historisk betydelse. Vincent Reed samarbetar med bland annat English Heritage, Historic Royal Palace och National Trust i Storbritannien. Projekten varierar i storlek från villor till kungliga bostäder och monument som Kings College Chapel och Kensington Palace.

Ta del av Vincent Reeds fantastiska arbeten genom vincentreed.com

Årsmöten

Europa Nostra Sverige håller i regel årsmöte under mars eller april. Efter årsmötesförhandlingarna för medlemmar, följer ett seminarium över ett aktuellt ämne med internationella utblickar. Seminariet är öppet även för icke medlemmar. Årsmötet med efterföljande seminarium är ett tillfälle att träffas och diskutera inhemska och internationella kulturarvsfrågor. Årsmötet är också en möjlighet att besöka rum och platser som annars kan vara slutna och svåra att nå. Temakvällen är öppen även för icke medlemmar.

Årsmöte 2020 för Europa Nostra Sverige

Europa Nostra Sveriges årsmöte 2020 genomfördes via zoom den 22 oktober. Handlingar – kallelse, dagordning och seminarieprogram – gick ut den 25 februari 2020.

Årsredovisning 2019: Årsredovisning-2019-pdf

Verksamhetsplan för 2021: Verksamhetsplan-2021-pdf

Tidigare årsmöten

Exempel på tidigare seminarieteman i anslutning till årsmöten är bland annat: ”Wooden Heritage . Survey, Documentation, Presentation” (2019); ”Salt och Rödfärg – pågående drift i gamla industrimiljöer” (2018); ”Kulturarv i konfliktzoner” utifrån exemplet Syrien (2017).

Årsmöte 2019: Program årsmöte 2019

Årsmöte 2018: Program årsmöte 2018

Höstmöten

Under hösten genomför Europa Nostra Sverige i regel en publik temakväll eller aktivitet kring en aktuell fråga.

Tidigare års höstmöten

Hösten 2019 deltog Europa Nostra Sverige på Byggnadsvårdens konvent , som genomförs vartannat år i Mariestad. Under 2019 ägde det rum från 25 till 27 september. De mer än 600 deltagare kunde ta del av 100 föredrag. Under programpunkten Vad kan Europa Nostra? Om priser, nätverk och politik berättade ordförande Tina Wik och vice ordförande Carl von Essen om Europa Nostra Sverige, och centrala Europa Nostra. Se länk till fullständigt program: Byggnadsvårdens-konvent-2019.pdf

Stadsomvandlingar berör ofta kulturarv ur flera perspektiv och intressen. Hösten 2018 genomförde Europa Nostra Sverige ett seminarium under temat Kulturvärden i utveckling. Ur ett kulturarvsperspektiv belystes vad som händer i Slakthusområdet i Stockholm. Området är som många andra centralt belägna tidigare hamn- eller industriområden, under förvandling till ”urban stadsdel”. Hur kan man ta tillvara befintliga kulturmiljövärden i ett område under radikal omvandling? Se Temakväll 2018

Under 2017 samlades styrelserna för samtliga nordiska Europa Nostra, för att lägga fast ett gemensamt åtagande under det kommande Kulturarvsåret 2018 (European Year of Cultural Heritage). Även Sveriges koordinator vid Riksantikvarieämbetet deltog. Resultatet blev bland annat publikationen Northern Europe Winners.

Under hösten 2016 genomfördes ett seminarium under temat Det förbisedda kulturarvet, med presentation av romskt kulturarv och skogsfinskt kulturarv. Folkgrupper som invandrat till Sverige under skilda tider har tillsammans med majoritetsbefolkningen byggt landets kulturarv. Under temakvällen presenterades exempel där man aktivt arbetat med bevarande och synliggörande av kulturarvet med ursprung i två av Sveriges nationella minoriteter. Se Temakväll 2016