Aktiviter för medlemmar

Som medlem i Europa Nostra tillhör man ett omfattande nätverk av små och stora kulturarvsorganisationer och enskilda medlemmar. Genom medlemskapet får man tillgång till hur Europa Nostra och andra organisationer arbetar för att stärka kulturarvspolitikens betydelse på europeisk nivå. Som medlem finns det goda möjligheter att aktivt engagera sig i utvecklingen på kulturarvsområdet.

Årsmöten

Europa Nostra Sverige håller i regel årsmöte under mars eller april. Efter årsmötesförhandlingarna för medlemmar, följer ett seminarium över ett aktuellt ämne med internationella utblickar. Seminariet är öppet även för icke medlemmar. Årsmötet med efterföljande seminarium är ett tillfälle att träffas och diskutera inhemska och internationella kulturarvsfrågor. Årsmötet är också en möjlighet att besöka rum och platser som annars kan vara slutna och svåra att nå. Temakvällen är öppen även för icke medlemmar.

Uppskjutet årsmöte till 28 maj 2020!

Coronapandemin med efterföljande reseförbud gör det nödvändigt att skjuta upp årsmöte 2020 och seminarium med rubriken Wooden Heritage – From axe to sickle. Ny tid blir torsdag 28 maj, plats Skånska Gruvan på Djurgården vid Skansen.

Inbjudna talare är Karl-Magnus Melin, Knadriks Kulturbygg AB och huvudansvarig för restaureringen av tiondeboden i Ingatorp, Robin Gullbrandson, byggnadsantikvarie som bland annat skrivit en bok om medeltida kyrkotakstolar samt Vincent Reeds som kommer att tala om restaureringen av Kensington Palace, London.

Robin Gullbrandson vid en av Skara kyrkors medeltida takstolar.

Mer information om tiondeboden i Ingatorp som 2019 fick Europa Nostras finaste utmärkelse, Europa Nostra Award, se under flik: europa nostra award

Tidigare årsmöten

Exempel på seminarieteman är bland annat: ”Wooden Heritage . Survey, Documentation, Presentation” (2019); ”Salt och Rödfärg – pågående drift i gamla industrimiljöer” (2018); ”Kulturarv i konfliktzoner” utifrån exemplet Syrien (2017).

Årsmöte 2019: Program årsmöte 2019

Årsmöte 2018: Program årsmöte 2018

Höstmöten

Under hösten genomför Europa Nostra Sverige en publik temakväll kring en aktuell fråga, eller annan aktivitet som kan ta sig lite olika former.

Hösten 2019 deltog Europa Nostra Sverige på Byggnadsvårdens konvent , som genomförs vartannat år i Mariestad. Under 2019 ägde det rum från 25 till 27 september. De mer än 600 deltagare kunde ta del av 100 föredrag. Under programpunkten Vad kan Europa Nostra? Om priser, nätverk och politik berättade ordförande Tina Wik och vice ordförande Carl von Essen om Europa Nostra Sverige, och centrala Europa Nostra. Se länk till fullständigt program: Byggnadsvårdens-konvent-2019.pdf

Stadsomvandlingar berör ofta kulturarv ur flera perspektiv och intressen. Hösten 2018 genomförde Europa Nostra Sverige ett seminarium under temat Kulturvärden i utveckling. Ur ett kulturarvsperspektiv belystes vad som händer i Slakthusområdet i Stockholm. Området är som många andra centralt belägna tidigare hamn- eller industriområden under förvandling till ”urban stadsdel”. Hur kan man ta tillvara befintliga kulturmiljövärden i ett område under radikal omvandling? Se Temakväll 2018

Under 2017 samlades styrelserna för samtliga nordiska Europa Nostra, för att lägga fast ett gemensamt åtagande under det kommande Kulturarvsåret 2018 (European Year of Cultural Heritage). Även Sveriges koordinator vid Riksantikvarieämbetet deltog. Resultatet blev bland annat publikationen Northern Europe Winners.

Under hösten 2016 genomfördes ett seminarium under temat Det förbisedda kulturarvet, med presentation av romskt kulturarv och skogsfinskt kulturarv. Folkgrupper som invandrat till Sverige under skilda tider har tillsammans med majoritetsbefolkningen berikat landets kulturarv. Under temakvällen presenterades exempel där man aktivt arbetat med bevarande och synliggörande av två olika nationella minoriteters liv och historia. Se Temakväll 2016