Aktiviter för medlemmar

Som medlem i Europa Nostra tillhör man ett omfattande nätverk av små och stora kulturarvsorganisationer och enskilda medlemmar. Genom medlemskapet får man tillgång till hur Europa Nostra och andra organisationer arbetar för att stärka kulturarvspolitikens betydelse på europeisk nivå. Som medlem finns det goda möjligheter att aktivt engagera sig i utvecklingen på kulturarvsområdet.

Årsmöten

Europa Nostra Sverige håller i regel årsmöte under mars eller april. Efter årsmötesförhandlingarna för medlemmar, följer ett seminarium över ett aktuellt ämne med internationella utblickar. Seminariet är öppet även för icke medlemmar. Årsmötet med efterföljande seminarium är ett tillfälle att träffas och diskutera inhemska och internationella kulturarvsfrågor. Årsmötet är också en möjlighet att besöka rum och platser som annars kan vara slutna och svåra att nå. Temakvällen är öppen även för icke medlemmar.

Årsmöte 2020 den 22 oktober för Europa Nostra Sverige

Europa Nostra kommer att genomföra 2020 års årsmöte den 22 oktober. Årsmötet sker via zoom. Dagordning och handlingar kommer inom kort, likaså hur anmälningar för deltagande kommer att gå till. Handlingar – kallelse, dagordning och seminarieprogram – gick ut den 25 februari 2020, men kommer att sändas ut på nytt efter nödvändiga justeringar. Årsmötet är öppet för medlemmar i Europa Nostra.

Anmälan sker senast 19 oktober till Cecilia: cecilia@kkh.se

Dagordning årsmöte 2020 Europa Nostra Sverige: Dagordning-2020-10-22.

Årsredovisning 2019: Årsredovisning-2019-pdf

Verksamhetsplan för 2021: Verksamhetsplan-2021-pdf

Höstmöte 2020

Det seminarieprogram – Wooden Heritage – From axe to sickle – som planerades äga rum i direkt anslutning till årsmötet kan förhoppningsvis genomföras fast under något annorlunda former. Coronapandemin som ännu hösten 2020 ännu inte har släppt sitt grepp gör det svårt att genomföra ett traditionellt möte i lokal. Europa Nostra Sverige hoppas att programmet, justerat, kan genomföras i någon form. Mer information om seminariet kommer.

Tidigare årsmöten

Exempel på tidigare seminarieteman i anslutning till årsmöten är bland annat: ”Wooden Heritage . Survey, Documentation, Presentation” (2019); ”Salt och Rödfärg – pågående drift i gamla industrimiljöer” (2018); ”Kulturarv i konfliktzoner” utifrån exemplet Syrien (2017).

Årsmöte 2019: Program årsmöte 2019

Årsmöte 2018: Program årsmöte 2018

Höstmöten

Under hösten genomför Europa Nostra Sverige i regel en publik temakväll kring en aktuell fråga, eller någon aktivitet som kan ta sig lite olika former.

Hösten 2019 deltog Europa Nostra Sverige på Byggnadsvårdens konvent , som genomförs vartannat år i Mariestad. Under 2019 ägde det rum från 25 till 27 september. De mer än 600 deltagare kunde ta del av 100 föredrag. Under programpunkten Vad kan Europa Nostra? Om priser, nätverk och politik berättade ordförande Tina Wik och vice ordförande Carl von Essen om Europa Nostra Sverige, och centrala Europa Nostra. Se länk till fullständigt program: Byggnadsvårdens-konvent-2019.pdf

Stadsomvandlingar berör ofta kulturarv ur flera perspektiv och intressen. Hösten 2018 genomförde Europa Nostra Sverige ett seminarium under temat Kulturvärden i utveckling. Ur ett kulturarvsperspektiv belystes vad som händer i Slakthusområdet i Stockholm. Området är som många andra centralt belägna tidigare hamn- eller industriområden, under förvandling till ”urban stadsdel”. Hur kan man ta tillvara befintliga kulturmiljövärden i ett område under radikal omvandling? Se Temakväll 2018

Under 2017 samlades styrelserna för samtliga nordiska Europa Nostra, för att lägga fast ett gemensamt åtagande under det kommande Kulturarvsåret 2018 (European Year of Cultural Heritage). Även Sveriges koordinator vid Riksantikvarieämbetet deltog. Resultatet blev bland annat publikationen Northern Europe Winners.

Under hösten 2016 genomfördes ett seminarium under temat Det förbisedda kulturarvet, med presentation av romskt kulturarv och skogsfinskt kulturarv. Folkgrupper som invandrat till Sverige under skilda tider har tillsammans med majoritetsbefolkningen byggt landets kulturarv. Under temakvällen presenterades exempel där man aktivt arbetat med bevarande och synliggörande av kulturarvet med ursprung i två av Sveriges nationella minoriteter. Se Temakväll 2016