Nätverkande och opinionsbildning

Vattenhistoriskt nätverk

Vattenhistoriskt nätverk bildades 2018 och Europa Nostra Sverige anslöt sig från start. De organisationer som ingår är: Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Europa Nostra Sverige, Sveriges Hembygdsförbund, Svenska Industriminnesföreningen, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, ICOMOS Sverige, Svensk Vattenkraftsförening, Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Sveriges Jordägareförbund, Lantbrukarnas Riksförbund. Nätverket stöds också av Kulturmiljöfrämjandet.

Från vänster i bild: Carl von Essen, Europa Nostra Sverige, Catarina Karlsson Svenska industriminnesföreningen, Thomas Sandberg, Svensk Vattenkraftsförening, Lovisa Almborg, ArbetSam, Eva Nilsson Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Helena Törnqvist Arbetets museum, Magnus Edvinsson, Svensk Vattenkraftsförening, Nils Ahlberg, ICOMOS Sverige, Mikael Parr, ArbetSam, Tomas Nyström, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Jan Nordwall, Sveriges Hembygdsförbund.
Foto: Andreas Nilsson, Arbetets museum

Bakgrunden var EU:s antagande år 2000 av Vattendirektivet (2000/60/EG), och de negativa följderna som snabbt blev märkbara för kulturmiljöer vid vatten. Syftet med Vattenhistoriskt nätverk är att samla organisationer som arbetar med att uppmärksamma det värdefulla kulturarvet vid våra vattendrag. Endast med en helhetssyn där kulturmiljö vägs på samma vis och på likvärdig grund som naturmiljö och övriga intressen, kan ett gott resultat i enlighet med direktivet uppnås. Mer om bildandet och presentation av arbetet finns att läsa på Arbetslivsmuseernas hemsida: arbetsam.vattenhistoriskt-natverk

Upprop kulturarv!

Europa Nostra Sverige är en av tio organisationer som ställt sig bakom UPPROP KULTURARV – Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Kulturarvet hotas av snabb tillväxt i städer och orter, och bristande vilja att följa plan- och byggprocessen.

Ett seminarium på temat hotat kulturarv genomfördes 9 mars 2020. Syftet med Upprop kulturarv och seminariet är att få till stånd en dialog mellan berörda parter och utveckla förslag till åtgärder som leder till ökad varsamhet med kulturarvet i plan- och byggprocessen.

För att läsa uppropstexten i sin helhet, och tankarna bakom, gå till uppropkulturarv.se.